17. konference Sdružení uživatelů autorských práv

11. 11. 2016

Odborná konference k problematice autorských práv představuje své závěry

Výměna praktických zkušeností mezi uživateli autorských práv, předpokládané změny navržené v novele autorského zákona a také prognózy vývoje v oblasti duševního vlastnictví byly předmětem listopadové odborné konference Sdružení uživatelů autorských práv, která byla uspořádána za podpory Ministerstva kultury ČR a Asociace provozovatelů kin v Litoměřicích.

Ve velkém sále městského Domu kultury se sešlo na osmdesát zástupců různých kulturních organizací a producentů v kultuře z celé České republiky. Konference se zabývala užitím chráněného duševního vlastnictví při projekcích v kinech. Významná část konference byla také věnována užití živé a reprodukované hudby při veřejných produkcích.  Svůj referát o navrhovaných a parlamentem projednávaných změnách současného právního řádu v oblasti autorských práv přednesl zástupce ministerstva kultury Mgr. Michal Dubovan. Praktické otázky v oblasti autorsko-právní ochrany filmových děl řešil ve svém příspěvku nezávislý odborník na filmové autorské právo JUDr. Ivan David. S mnoha novými pohledy na obecnou problematiku ochrany duševního vlastnictví v kulturních oborech u nás i ve světě přišel ve své přednášce Prof. Ivo Telec.  Dlouholetou činnost a zkušenosti se spoluprací s ochrannými organizacemi prezentoval ve svém příspěvku také předseda pořádajícího spolku, Ing. Milan Kostelník.

 

Z diskuzí zúčastněných i závěrečné panelové diskuze vyplynuly následující závěry.

  • Délka ochrany děl duševního vlastnictví je nepřiměřeně dlouhá a omezuje svobodnou tvorbu v kultuře, zejména v době využívání elektronických médií. Hledání oprávněných autorů, kteří nemají žádnou povinnost svá díla evidovat, je zdlouhavé. Uživatel se tak neustále dostává do nebezpečí neoprávněného užití díla.
  • U filmu je samostatně autorsky historicky chráněno užité dílo hudební. Účastníci nepodporují myšlenku, že by u filmu došlo k vydělování dalších děl duševního vlastnictví z tohoto kolektivního audiovizuálního díla (např. kameramani, výtvarníci scény, kostýmů).
  • Parlament ČR by měl přijmout takovou právní úpravu, aby při užití díla, kde jsou chráněny různé druhy duševního vlastnictví (např. při použití reprodukované hudby z nahraného nosiče nebo z reprodukčního zařízení), bylo umožněno uživateli zaplatit práva za užití všech druhů vlastnictví jednou platbou, jednomu kolektivnímu správci.
  • Ceny za licence na užití hudebních děl jsou nepřiměřené českým poměrům. Základem pro tvorbu ceny by měl být podíl autora díla na výnosech z produkce, kde bylo duševní dílo užito. Tento podíl by měl být přiměřený. Chybí však oborový arbitr, který by tuto cenu posoudil.
  • Ceny by se měly vyjednávat mezi kolektivními správci (tj. ochrannými organizacemi) a profesními organizacemi uživatelů – uživatelskými korporacemi. Měly by být nastaveny takové mechanismy veřejné podpory uživatelských korporací, aby se staly rovnoprávnými partnery ve vyjednáváních s ochrannými organizacemi.

Společným zájmem jak uživatelů, tak autorů je zveřejňování děl duševního vlastnictví veřejnosti. Konference svými závěry nastavila základní směry, kterými se chtějí uživatelé v oblasti užití autorských práv v kultuře v následujících letech ubírat.

Ing. Milan Kostelník, SUAP

Materiály z konference ke stažení

Novelizace Autorského zákona v roce 2016 – aktuality a změny – Mgr. Michal Dubovan, MK ČR

Autorské právo pro provozovatele kin – JUDr. Ivan David, advokát specializovaný na oblast autorského práva

Kolektivní správa autorských práv – mýty a realita – Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., UP, MU

 

Fotogalerie