Aktuality

 

AKTUALITA  6. 10. 2019

Konference SUAP v Olomouci 3. 10. 2019

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnila pravidelná konference Sdružení uživatelů autorských práv. Krásný konferenční sál Mozartea v Arcidiecézním muzeu v Olomouci přivítal více jak padesát zástupců členských organizací SUAP a hostů. Konference se zde uskutečnila za laskavé spolupráce Muzea umění v Olomouci, člena SUAP. Zástupce muzea, pan Alexandr Jeništa, představil aktivity muzea a také zdůraznil důvody jejich členství v SUAP. 

Jednání se věnovalo zejména způsobu vyjednávání autorských odměn na rok 2020 a možnostem spolku reagovat na návrhy sazeb předložených ochrannými organizacemi. Příspěvky k tomuto tématu přednesl předseda spolku Milan Kostelník. Mnohé se již v této oblasti za dva roky od změny autorského zákona učinilo. Mnohé se však bude muset ještě udělat. Předseda zdůraznil potřebu posílit spolek o další členy, aby hlas při vyjednáváních měl silnou váhu, což sebou ponese větší administrativní a organizační zátěž při práci ve vedení spolku.

Pan Roman Strejček při konferenci SUAP v Olomouci

Hosty konference byli zástupci největší ochranné organizace, předseda představenstva OSA, pan Roman Strejček a předseda dozorčí rady OSA, pan Luboš Andršt. V jejich příspěvcích mohli zástupci kulturních organizací vyslechnout popis fungování OSA. Pan předseda také připomněl 100. výročí založení této autorské organizace v letošním roce. Důležitost  autorských odměn pro  autory textaře a hudebníky zdůraznil pan Luboš Andršt. Zástupci OSA poukázali ve svých referátech na zdůraznění adresnosti při vyplácení odměn autorům. Diskuze se pak točila zejména o způsobu předkládání tzv. playlistů. Zástupci kulturních organizací poukázali na nutnost změny v předkládání playlistů ze strany výkonných umělců, agentur a samotných autorů, neboť neúplné nebo nepředložené playlisty tuto adresnost nezaručují. 

Předseda spolku na závěr konference konstatoval, že zájmem spolku je, aby sazby autorských odměn opravdu vycházely z objektivních, nediskriminačních a přiměřených sazeb. K tomuto tématu připraví spolek odbornou konferenci, která by se měla uskutečnit v měsíci červnu 2020 v Domě kultury Teplice za účasti pozvaných kolektivních správců a odborníků na tuto oblast.

Ing. Milan Kostelník

Předseda SUAP z.s.

 
Pan Luboš Andršt na konferenci SUAP v Olomouci
Předseda spolku Milan Kostelník na konferenci v Olomouci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 8. 9. 2019

Vážení členové,

dovoluji si vás pozvat na

21. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 3. října 2019 v budově Arcidiecézního muzea v Olomouci, sále Mozarteum, Václavské náměstí od 10:00 hodin

Program

 1. Úvod, předání Zprávy o činnosti za rok 2018 členům spolku, představení spolupořadatele konference – Muzeum umění Olomouc p. o.
 2. Co nového mohou přinést Sazebníky autorských odměn na rok 2020 – informace předsedy SUAP Ing. Milana Kostelníka
 3. Zkušenosti z projednávání Sazebníků autorských odměn v roce 2019 a uplatňování § 98 f) Autorského zákona v praxi z pohledu MKČR – přednáška Mgr. Martiny Svobodové z Ministerstva kultury
 4. OSA je tu pro umělce i pro pořadatele – přednáška předsedy dozorčí rady OSA pana Luboše Andršta
 5. Diskuze nad otázkami a tématy z oblasti autorských práv
 6. Závěr.

Praktické ukázky práce v SUAP IS – workshop pro zájemce.

Předpokládaný závěr konference je do 13:30 hodin.

Přihlašování

Prosíme o informaci, zda se konference zúčastníte. Bude vhodné, aby se konference také zúčastnili pracovníci, kteří ve vaší organizaci komunikaci s OSA nebo kolektivními správci přímo zajišťují a zejména ti, kteří vyplňují systém SUAP IS.

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky (Milan Kostelník, 603 227 233) do 30. září 2019.  

CENA

 • Členové SUAP bezplatně
 • Veřejnost 200 Kč/osoba
 • Zájemci o členství v SUAP bezplatně (přihlášky do spolku lze podat před konferencí)

Ing. Milan Kostelník
předseda SUAP

 

AKTUALITA 8. 7. 2019

Vážení členové,

chci vás informovat, že další konference Sdružení uživatelů autorských práv bude svolána na čtvrtek 3. října 2019 do Muzea umění v Olomouci. Bližší informace o programu konference obdržíte v měsíci září mailem a zároveň budou k dispozici na webu www.suap.cz . Předpokládáme, že si vyslechneme přednášku na aktuální téma z oblasti autorských práv, zveme také zástupce vedení OSA a budeme hovořit o dalším možném vývoji software SUAP IS.

 

Ing. Milan Kostelník

Předseda SUAP z.s.

 

 

AKTUALITA 18. 6. 2019

Vážení členové,

s potěšením vám sděluji, že došlo k dohodě mezi naším Sdružením uživatelů autorských práv s kolektivními správci INTERGRAM a OSA na licencování veškeré reprodukované hudby ve vašich kulturních zařízeních.  Jediné, co zatím dohodnuto není, je tzv. přestávková hudba v kinech – řešení v současnosti hledáme.

Požadavky na poskytnutí licencí vámi užívané reprodukované hudby budete nadále hlásit prostřednictvím systému SUAP IS.

Oba kolektivní správci poskytnou členu SUAP slevu na licenčních poplatcích podle ujednání platné smlouvy. Licencování podle těchto pravidel už probíhá. V případě vzniklého problému s licencováním, které by neodpovídalo těmto ujednáním, se prosím průběžně obracejte na předsedu spolku Milana Kostelníka.

 

AKTUALITA 3. 5. 2019

Informujeme všechny uživatele systému SUAP IS, že od 15. 5. 2019 bude k dispozici nová verze systému SUAP IS, který používáme pro komunikaci s OSA.  Tato verze umožňuje provádět tzv. „předhlášení“ pořádaných akcí již v užívaném software. Uživatelé obdrží do 10. 5. 2019 nový manuál a instruktážní video. V případě potřeby se prosím dotazujte na telefonním čísle 603 227 233 nebo na mailu predseda@suap.cz.

 

AKTUALITA 30. 4. 2019

Seminář Aktuální témata Autorského práva na Ministerstvu kultury

Dne 26. dubna 2019 jsem se zúčastnil semináře pořádaného Samostatným oddělením autorského práva Ministerstva kultury ČR ke světovému Dni duševního vlastnictví.

Téměř stovka návštěvníků semináře, kteří se profesně či ze zájmu věnují autorským právům, se sešla v Nosticově paláci k poslechu přednášek několika řečníků, vesměs pracovníků ministerstva kultury. Pro letošní rok zvolila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) toto ústřední téma: Duševní vlastnictví a sport. V rámci přednášky Mgr. Nely Černákové jsme byli informováni o mnoha zajímavých formách projevu duševního vlastnictví a vzniku práv v oblasti sportu, které mohou chráněny jako duševní vlastnictví (design dresů, pohárů, fotografie ve sportu, loga, sportovní slogany, vysílací práva, filmy a videohry motivované sportovci nebo sportovními událostmi, strategie trenérů, sportovní náčiní, oblečení apod.). Na tuto netradiční prezentaci práv v oblasti sportu navázala JUDr. Adéla Faladová svými informacemi o aktuálních a budoucích tématech, které řeší Světová organizace duševního vlastnictví. V současnosti se jedná zejména o tzv. Pekingskou smlouvu z roku 2012, která nebyla ještě členskými zeměmi WIPO ratifikována a týká se ochrany práv výkonných umělců v audiovizi. Významným posunem byla ratifikace tzv. Marakéšské smlouvy, jež se týká přístupu k vydaným dílům pro nevidomé a zrakově postižené osoby. Význam této smlouvy pro nevidomé zdůraznil ve svém zajímavém příspěvku viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR pan Rudolf Volejník.

V současnosti je v Parlamentu ČR předložena implementace této smlouvy do našeho Autorského zákona v předloženém Sněmovním tisku 175, jenž se dotýká práv nevidomých a slabozrakých. Návrh na změnu zákona je doplněn pozměňovacími poslaneckými návrhy ve Sněmovních tiscích č. 400 a 402, které navrhují osvobození zpřístupňování díla ve veřejně přístupných provozovnách, u nichž sdělování díla nemá hospodářský význam.

Milan Kostelník

předseda Sdružení uživatelů autorských práv z. s.

 

 

26. duben 2019
Seminář aktuální témata autroského práv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 2. 4. 2019

Vážení členové SUAP,

dovoluji si vás upozornit, že v současné době jednáme s kolektivním správcem INTERGRAM o uzavření kolektivní smlouvy mezi ním a naším spolkem. Dostali jsme informaci, že na základě zahájení tohoto jednání nebude členům SUAP ze strany OSA do doby ukončení jednání vystavována licenční smlouvy na reprodukovanou hudbu. Žádáme vás o strpení. Předpokládáme, že jednání do konce dubna uzavřeme. Po ukončení jednání OSA vystaví všechny licenční smlouvy, které v tuto chvíli pozdržuje.

 

AKTUALITA 15. 1. 2019

V Parlamentu České republiky je projednávána novela Autorského zákona. Měla se týkat zejména promítnutí ustanovení pravidel EU dohodnutých v tzv. Marakešské deklaraci. Politiky diskutovaná deklarace se mimo jiné dotýká také autorských práv, zejména určitých úlev u zdravotnických zařízení, vydávání knih a záznamů pro slepce. Byla by to záslužná změna.  Senát Palamentu ČR však novelu vrátil zpět k projednání do poslanecké sněmovny se svými pozměňovacími návrhy.

Návrhy si můžete přečíst zde:  t017505-usnes.Senátu, pozm. návrhy

AKTUALITA 21. 11. 2018

Dne 12. Listopadu 2018 se uskutečnila v Kulturním domě Máj v Pelhřimově 20. Konference Sdružení uživatelů autorských práv.

Na konferenci se sešli zástupci 14 kulturních zařízení, členů spolku, aby se seznámili s novinkami v autorských právech, vyslechli si přednášku paní JUDR. Adély Faladové z Ministerstva kultury ČR. Vyslechli si odpovědi na své dotazy od paní doktorky a předsedy spolku Ing. Milana Kostelníka. Zároveň velice dobře přijali předtočené video rozhovoru s vedoucím odboru veřejného provozování na OSA, panem Václavem Balousem s řešením praktických dotazů z oblasti veřejných produkcí v kulturních domech a kinech. Video s rozhovorem  je k dispozici na internetu s odkazem na vyžádání  jen pro členy  spolku. Téměř třicítka pracovníků kulturních zařízení odcházelo z konference našeho spolku spokojeno s novými informacemi z oblasti autorských práv.

 

Aktualita 20. října 2018

Oznamujeme Vám, že jsme připomínkovali Sazebníky kolektivních správců OSA, Intergram, OOA – S a OAZA. Na jednání o našich připomínkách jsme byli vyzváni dvěma z nich,  OSA a Intergram. O výsledcích budete informováni na konferenci v Pelhřimově 12. listopadu. Pozvánku naleznete na úvodní stránce webu.

Vážení členové,

rádi bychom také požádali o součinnost při provádění osvěty o činnosti našeho spolku mezi kolegy z branže v okolí místa, kde působíte. Můžete k tomu využít odkaz na naše webové stránky, pozvání na naše konference nebo jen rozesláním informačního letáku. 

Ke stažení

Aktualita 5. září 2018

V předstihu oznamujeme, že druhá všem zájemcům otevřená konference Sdružení uživatelů autorských práv se uskuteční 12. listopadu v Pelhřimově. Všichni členové obdrží řádnou pozvánku. 

 

Aktualita 4. září 2018

Upozorňujeme na změny, které nastaly při užívání autorských práv v praxi. Změny nastaly v souvislosti s dohodou kolektivních správců na jednom společném zástupci,  který bude vybírat autorské poplatky za všechny kolektivní správce. Projevila se při platbách poplatků za užití reprodukované hudby již za rok 2018.

Někteří z vás při hlášení akcí s reprodukovanou hudbou obdrželi návrhy licenčních smluv s platbami jak pro OSA, tak pro INTERGRAM. Sazba autorského poplatku v této licenční smlouvě byla jak pro OSA, tak INTERGRAM stanovena ve stejné výši. Důvodem této výše je, že do celkové ceny za užití hudebního díla z reprodukčního zařízení se promítla výše poplatků ze všech sazebníků jednotlivých kolektivních správců, kteří spravují autorská práva v reprodukovaném hudebním dílu. 

Kolektivní správci nám ke konci zákonné lhůty (31. 8.) předložili návrhy svých sazebníků na rok 2019. Návrhy sazebníků byste měli nalézt na stránkách jednotlivých kolektivních správců (OSA, INTERGRAM, OOA-S, OAZA). V případě zájmu sazebníky, které máme k dispozici, konkrétnímu zájemci zašleme mailem. 

Pokud obdržíte licenční smlouvu, která bude z vašeho pohledu obsahovat nepřiměřenou výši autorské odměny, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Aktualita 11. červen 2018

Dne 24.  května 2018 se uskutečnila 19. konference  Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. Zástupci devatenácti členů spolku (zejména z moravské části členské základny) se sešli v příjemném prostředí M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Konference diskutovala novinky v autorském právu, které přinášejí změny Autorského zákona v českém právním řádu. Členové byli také informováni o aktivitách Evropské komise v oblasti autorských práv a stanoviscích SUAP k nim. Jednání se neslo v pracovním duchu. Byla zodpovězena řada praktických otázek, se kterými se členové v praxi užití autorských práv ve svých organizacích setkávají. Samostatná část praktických dotazů také směřovala k využití software SUAPis, který členové využívají k hlášením. V závěru konference se mohli účastníci konference seznámit s prostorami zámku Žerotínů, které Kulturní zařízení ve Valašském Meziříčí, p.o. ke své činnosti využívá.

 

 

 

 

Aktualita 2. květen 2018

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní  na 

19. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 24. května 2018 v M-klubu v budově Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

od 10:00 hodin

 Program:

 1. Úvod
 2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2017
 3. Novinky v autorském právu (ČR, EU)
 4. Diskuze a řešení dotazů k aktuálním problémům v autorských právech a SUAPis
 5. Praktické využití volných a zákonných licencí při užití díla (přednáška M. Kostelník)
 6. Závěr

Předpokládaný závěr konference je do 12:30 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního zařízení v zámku Žerotínů (cca 40 minut).

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – Milan Kostelník, 603 227 233, do 21. května 2018.  

 UPOZORNĚNÍ:

DALŠÍ KONFERENCE  SUAP SE BUDE KONAT  V NĚKTERÉM  KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ V  ČECHÁCH. PŘEDPOKLÁDÁME OBDOBNÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI NOVINKAMI. TERMÍN V ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2018.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOPORUČENÍ KOMISE EU ZE DNE 1. 3. 2018 O OPATŘENÍCH PRO EFEKTIVNÍ BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU ON LINE OBSAHU

Informujeme, že zástupci spolku Sdružení uživatelů autorských práv zaujali neutrální stanovisklo k Doporučení komise ze dne 1. 3. 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu on line a také k iniciativě Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content onlines s možnými návrhy opatčení, které EU chystá na 4Q 2018. Důvodem je, že spolek nesdružuje osoby, které poskytují on line obsah, na které je zejména Doporučení a Iniciativa směřována.

Obecně chápeme potřebu posílení boje proti nezákonnému a škodlivému obsahu zejména v období šíření terorismu a rasově motivovaných útoků v Evropě. Určitou výhradu máme v kapitole II, bodě 7 Doporučení komise C1177, kde je předpokládáno i anonymní oznámení ohlašovatele poskytovateli on line obsahu o šíření nezákonného obsahu. Zde bychom upřednostnili specifikaci, kdy takové anonymního oznámení bude mít možnost ohlašovatel použít. Např. specifikovat teroristický, rasový obsah, podezření na organizovaný zločin nebo škodlivý sexuální obsah. V ostatních případech by oznamovatel neměl mít možnost zůstat anonymní.

Domníváme se také, že bude vhodné, aby právní rámec obsahoval harmonizovaná pravidla pro tato oznámení o takovém nezákonném, nebo škodlivém obsahu.

 1. 4. 2018

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Ministerstvo kultury předalo do připomínkového řízení novelu AZ, která implementuje předpisy Evropské unie a tím naplňuje podmínky pro následnou ratifikaci tzv. Marakéšské smlouvy. Ůprava se týka zlepšení dostupnosti určitých druhů chráněných děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení. Náš spolek nemá k novele připomínek.

16. 2. 2018

 

UPGRADE SYSTÉMU SUAPis

Vážení přátelé, 

chceme vás informovat o provedení úprav v software SUAPis, který používáte ke hlášení svých akcí na OSA. Základní změnou je v navádění Akcí rozšíření políček živá nebo reprodukovaná hudba o políčko TYP PRODUKCE. U každého z vybraného typu použité hudby je vždy nutné zvolit typ produkce, jinak akci nebude možno nahrát. Další změnou je výstup reportu hlášení kteří si někteří možná tisknete. Výstupní report hlášení není v pdf, ale v excelu. Všechny změny, které jsme uskutečnili byly na základě požadavku OSA. 

V tuto chvíli je software plně funkční. Vyzkoušejte si navedení akcí a případně nás informujte, zda vše funguje.

Ing. Milan Kostelník, předseda SUAP

30. 1. 2018