Aktuality

AKTUALITA    05. 06. 2023

23. 5. 2023 se uskutečnilo ve Vsetíně jednání výkonného výboru spolku Sdružení uživetelů autorských práv z. s. Výkonný výbor na svém pravidelném zasedání zkontroloval a schválil hospodaření spolku za rok 2022, které skončilo kladným hospodářským výsledkem 44 011 Kč.  Schválil také Zprávu o činnosti spolku za rok 2022 společně s jeho účetní závěrkou. Výbor se také zabýval ústředními tématy pro připravovanou konferenci spolku na podzim s předpokládaným termínem 17. 10. 2023. V závěru jednání schválil výkonný výbor rozpočet spolku na rok 2023.

 

AKTUALITA   26. 04. 2023

Setkání s ministrem kultury Martinem Baxou a zástupci MK ČR

Dne 18. dubna 2023 se uskutečnila schůzka ministra kultury Martina Baxy s vedením spolku Sdružení uživatelů autorských práv z. s. (SUAP) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Za náš spolek se schůzky zúčastnil předseda spolku Ing. Milan Kostelník a oba členové výkonného výboru spolku MgA. Antonín Mach a Karel Prokeš. MK ČR vyslalo na schůzku také náměstka, člena vlády Bc. Michala Šaška, dále vedoucí samostatného oddělení autorského práva JUDr. Adélu Faladovou a vrchní ředitelku sekce legislativy a mezinárodních vztahů JUDr. Petru Smolíkovou.

Obsahem setkání bylo seznámit přítomné s činností spolku SUAP a jeho členů v těchto oblastech:

 • užití autorských práv při živém provozování,
 • produkce kulturních programů ve městech a obcích,
 • vzdělávání členů a veřejnosti při užití autorských práv.

Naši zástupci požádali přítomné zástupce MK ČR o projednání úpravy grantových programů tak, aby bylo možné žádat o podporu na vzdělávání, konferenční a osvětovou činnost v oblasti užití autorských práv při živém provozování. Dosavadní částečné zařazení problematiky v grantovém podokruhu – Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi bylo zástupci spolku zdůvodněno jako nevhodné a komplikované.

Zástupci MK ČR kladně hodnotili spolupráci mezi SUAP a ochrannými organizacemi. Pan ministr se aktivně zajímal o elektronický způsob komunikace našich členů s OSA pomocí našeho software SUAP IS. V rámci diskuze se také dotazoval na mnoho praktických detailů z fungování kulturních zařízení ve městech a obcích, včetně dopadu případného přesunu DPH u vstupného ze snížené do základní sazby DPH.

Závěrem bylo dohodnuto, že

 • MK ČR bude usilovat o změnu v programech grantového řízení tak, aby bylo možné žádat prostředky na profesní vzdělávání v oblasti autorských práv při živém provozování, a to pokud možno samostatně.
 • Ministr Baxa podporuje uskutečnění naší konference Sdružení uživatelů autorských práv v měsíci říjnu 2023 v nově otevřeném Domě kultury Poklad v Ostravě – Porubě.

Milan Kostelník

předseda SUAP

 

AKTUALITA   05. 01. 2023

Novela Autorského zákona platná od 5. 1. 2023

Novela implementuje novou unijní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Vychází tak ze směrnice o pravidlech pro online vysílání a převzatá vysílání a ze směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 21.12.2022 v částce č. 193 pod číslem 429/2022 Sb. s účinností od 05.01.2023.

Tato novela Autorského zákona se nedotýká oblasti živého či neživého provozování hudby na veřejnosti, které řeší smlouvy našeho Sdružení uživatelů autorských práv s ochrannými organizacemi. Obecně se může dotknout užití rozhlasového a televizního vysílání ve veřejných prostorách provozovanými členy (např. informační centra nebo galerie viz. bod č.3).

Kromě implementace evropské směrnice vzniklo v novele několik sporných ustanovení, které byly navrženy v rámci poslanecké iniciativy.

 1. Je zavedeno ustanovení, které má zamezit nadměrné blokování uživatelů na internetových platformách a úložištích. Pokud by např. YouTube blokoval obsah, který neporušuje autorské právo, může mu soud na základě žaloby zakázat provoz v Česku. Je zde obava autorů, že platformy budou pasivní i vůči obsahu, který autorská práva skutečně porušuje. Ministr kultury Baxa prohlásil, že otázku blokování upraví v prvním čtvrtletí letošního roku zákon o audiovizi.
 2. Velmi sledovanou částí novely bude patrně úprava vztahu vydavatelství a různých internetových platforem, které by měly začít platit vydavatelstvím licenční poplatky. Tato povinnost se týká vyhledávačů (Google, Seznam apod.), agregátorů zpráv i sociálních sítí (např. Facebook, Twitter). Tato úprava posiluje vyjednávací pozici mediálních domů, které vydávají zprávy.
 3. Určitým úskalím v novele může být ustanovení týkající se užití rozhlasového a televizního vysílání ve formě „nahodilé“, „nezávislé na přání příjemců“ nebo „nevýdělečné povahy“ tzv. „lex železářství“ (nové znění § 23 zákona). Podle ní by uživatelé nemuseli platit autorské poplatky např. pokud by neměli reproduktor nebo reprodukční zařízení přímo ve své provozovně, ale vysílání by znělo např. z vedlejší kanceláře nebo přidruženého prostoru, resp. by vysílání bylo provozováno „nezávisle na přání příjemců“. Ze strany ochranných organizací je tato část kritizována pro vágnost a zneužitelnost. Ministerstvo přislíbilo, že pokud by docházelo ke zneužití výjimek, navrhne legislativní úpravu. Uvedení tohoto ustanovení v praxi ukáže, jak bude uživateli aplikováno.

AKTUALITA   31. 12. 2022

 

AKTUALITA   07. 09. 2022

Sdělujeme členům, že ochranné organizace předložily v zákonném termínu návrhy sazebníků autorských odměn na rok 2023. Většina navrhuje zvýšení sazeb o částku inflace za rok 2022, která bude známa v lednu 2023. Sazebník pro užití živé hudby dozná změn pouze v položce tzv. minimální autorské odměny právě o výši inflace. Ostatní sazby jsou kalkulovány na základu parametru průměrné vstupné a jsou výsledkem jednání mezi OSA a SUAP o tomto sazebníku k 1. 6. 2022. Obdobné změny platí v sazebníku týkající se užití reprodukované hudby, kde se o inflaci navrhovaly zvýšit jen sazby tvořené jako fixní platba.

Výkonný výbor, na základě toho, že se jedná o zákonnou možnost OSA zvýšit sazebníky o míru inflace návrh sazeb těchto sazebníků na rok 2023 odsouhlasil.

AKTUALITA    31. 08. 2022

Informace o jednání vedení spolku Sdružení uživatelů autorských práv.

Dne 3. 8. 2022 se v Uherském Hradišti sešel kompletní výkonný výbor našeho spolku. Na programu jednání byla

 • informace o činnosti a hospodaření spolku za první pololetí roku 2022,
 • rekapitulace postupu jednání zástupců spolku při uzavírání nové rámcové kolektivní smlouvy s OSA do roku 2024 a její schválení,
 • informace o nových členech spolku (DKO s.r.o., Jihlava, METROPOL, spol s. r. o., České Budějovice a Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.). Dva členové na vlastní žádost ukončili členství. K 1. 8. 2022 měl spolek 72 řádných členů,
 • informace o dopadu změny sazebníků OSA na živou a reprodukovanou hudbu – řešeny praktické důsledky změny a provádění dalších analýz,
 • informace o přesunu plánované konference spolku na rok 2023.

AKTUALITA    30. 06. 2022

Jak jsme před nedávnem informovali, začal od 1. 6. 2022 platit nový sazebník autorských odměn OSA v oblasti vážné a populární živé hudby.

Základní změny

 1. Sazebníky již nepracují ve výpočtu s kapacitami prostor, kde se akce konají, ale jen s celkovou tržbou za akci bez DPH. Z této tržby se vypočítává různě vysoká procentní sazba autorské odměny vždy ze stanoveného segmentu tržeb (nové sazebníky).
 2. Sazebníky jako celek znamenají pro všechny uživatele zlevnění plateb autorských odměn zejména v segmentu akcí do cca 300 osob.
 3. Sazebníky neobsahují slevy za velikost obce a také množstevní slevu 5 %, naopak jsou zavedeny slevy na výchovné hudební produkce, resp. školní plesy.
 4. Sazebník na reprodukovanou hudbu se neměnil.

Chceme informovat členy, aby při sestavování hlášení akcí prostřednictvím software SUAP IS používali již jen měsíční lhůtu. Rámcová smlouva s OSA už neumožňuje využití čtvrtletní lhůty pro sestavení hlášení.

AKTUALITA    06. 5. 2022

Chceme informovat, že od 1. 6. 2022 vstoupily v platnost nové sazebníky OSA pro živou hudbu (vážnou i populární). Sazebníky (jak jsme avizovali), celkově snižují licenční poplatky zejména v segmentu akcí do 300 diváků. Poplatky budou vypočítávány z tržeb a nikoliv z vazby: kapacita sálu x vstupné.

Nové sazebníky naleznete:

https://www.osa.cz/ke-stazeni/uzivatele-hudby/verejne-provozovani/

AKTUALITA    02. 5. 2022

INFORMUJEME

Oproti předpokládanému vyhlášení sazebníku OSA na živou hudbu k termínu 1. 4. 2022  se z důvodů úprav ze strany OSA jeho vyhlášení odsouvá na termín 1. 7. 2022.

AKTUALITA    29. 3. 2022

Vážení členové,

věnujte pozornost těmto dvěma praktickým  pokynům pro práci v SUAP IS.

První vychází ze změn vyúčtování autorských odměn, které OSA uskutečnila v poslední době. OSA nás požádala, abychom všem našim členům napsali, jak nově a správně zapsat akci – koncert, kde kromě hlavního účinkujícího vystupuje také předkapela.

Akci zapisujete běžně, jak jste zvyklí, pravděpodobně volíte příkaz Přidat akci. Normálně pokračujete ve vyplňování, pozor dáváte až při vyplňování účinkujícího. Jako účinkujícího zapíšete toho hlavního účinkujícího (např. Wanastovi vjecy). Pak zvolíte modrou volbu Přidat účinkujícího. Zapíšete do této volby předkapelu a dopíšete do závorky text „předkapela“, takže např. takto Traktor (předkapela). Toto jste asi doposud dělali, ale nové je to, že pokud jde o předkapelu (což vždy být nemusí, může jít o koncert 2 či více plnohodnotných kapel), tak přidáváte ten text předkapela. Dále pokračujete ve vyplňování playlistů, jak jste zvyklí.

Druhý se týká reprodukované hudby. Množí se případy, že při akcích a následně hlášeních pro OSA sestavujete playlisty pro reprodukovanou hudbu. Pro vyučtování autorských honorářů za repredukovanou hudbu toto není třeba dodávat. Rozúčtování reprodukované hudby v OSA se děje podle jiných pravidel. 

 

AKTUALITA    8. 3. 2022

Jednali jsme o novém sazebníku autorských odměn na rok 2022

V závěru roku 2021 vedli zástupci SUAP jednání se zástupci OSA o předloženém návrhu sazebníku autorských odměn za živé provozování hudebních děl. OSA s ohledem na situaci v kulturních produkcích, která vznikla během pandemie v letech 2020 a 2021 navrhla celkové snížení sazeb oproti roku 2021. Byl také naplněn náš dlouhodobý požadavek na zrušení pásmového stanovení sazby autorské odměny (v pásmech počet diváků a výše vstupného).

Výpočet sazby autorské odměny v roce 2022 začne být vázán procentně na výše tržeb z jednotlivých produkcí. Zástupci našeho svazu se v jednáních soustředili zejména na diskusi nad sazbami autorských odměn u klubových programů s návštěvností do 120 osob a koncertních akcí s návštěvností do 300 osob. S potěšením jsme přijali reakci zástupců OSA na naše argumenty týkající se výše sazeb u těchto odměn.

Oproti „pásmovému“ sazebníku roku 2021, tak bylo dosaženo v novém sazebníku na rok 2022

 • u klubových programů s návštěvností do 120 diváků snížení autorských odměn v průměru o cca 30 %
 • u akcí s návštěvností do 300 diváků se snížení pohybuje v průměru cca 25%.

Další smluvní ujednání o slevách na sazbách mezi Sdružením autorských práv a Ochranným svazem autorským zůstávají nadále v platnosti. Vyhlášení nového sazebníku OSA pro živé produkce očekáváme ke dne 1. dubna 2022.

AKTUALITA    5. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA  22. 7. 2021

Informujeme, že SUAP IS má ve čtvrtek dne 22. 7. 2021 výpadek z důvodu problému  s pamětí na kloudu. Na plné obnově se pracuje a 23. 7. 2021 bude opět software zpřístupněn. Děkujeme za pochopení situace.

AKTUALITA  5. 1. 2021

Oznamujeme, že budeme provádět upgrade software SUAP IS. Odstávka systému bude zahájena v pátek 29. ledna 2021 v 18 hodin a systém bude plně zprovozněn 31. ledna 2021 od 22 hodin. Po dobu odstávky nebude možné systém SUAP IS využívat. Vámi nahrané údaje do doby odstávky budou v systému zachovány.

 

AKTUALITA  31. 12. 2020

 

 

AKTUALITA  11. 12. 2020

Uživatele živé hudby při koncertech upozorňujeme, že v případě užití hudby a textu autorů z USA (nebo v USA registrovaném repertoáru) neplatí lhůta uplynutí 70 let od úmrtí autora, aby se dílo stalo volným (jako v EU). Autorsko-právní legislativa v USA je založena na copyrightovém principu. Lhůty se pak počítají znova od nové registrace copyrightu majitelem práv (zpravidla 28 let).  Některá významná díla, která vznikla např. ve 20. letech minulého století, mohou být stále chráněna (např. díla George Gershwina). Proto při kalkulacích výše nákladů na autorské poplatky za koncerty analyzujte, jaký repertoár zazní.

 

AKTUALITA  9. 11. 2020

Informujeme, že do meziresortního připomínkového řízení byla předána Ministerstvem kultury ČR novela Autorského zákona. Tato novela reflektuje zejména  Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu (EU) 2019/790 a Směrnici „OnlineSatCab“ (EU) 2019/789.  Změny z titulu těchto směrnic se nedotýkají  činnosti našich členů – zejména živého provozovaní autorsky chráněných děl. Samostatné oddělení autorského práva  Ministerstva kultury  však z důvodu zlepšení procesu schvalování sazebníků autorských odměn navrhuje úpravu dosavadního paragrafu 98 f). 

Navrhují  se následující úpray:                                                                                                                                                                             

 • odstranění lhůty pro zveřejňování návrhů nových sazeb/změn sazeb
 • odstranění podmínky „reprezentativnosti“ asociací a sdružení uživatelů
 • v případě návrhu na zvýšení o více než inflaci – i nadále nutný předchozí souhlas MK, ale žádost nutno podat nejpozději do 31. května
 • odstranění duplicity v § 98f odst. 3 a 4
 • v odst. 3 doplněno pravidlo o zachování platnosti dříve uzavřených licenčních nebo obdobných smluv (po vydání rozhodnutí MK)
 • doplněno pravidlo, že zahájení soudního řízení o určení téže sazby proti témuž kolektivnímu správci jiným uživatelem nebo týmž kolektivním správcem proti jinému uživateli brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení + výrok soudu bude pak závazný pro všechny účastníky, uživatele i orgány
 • doplněno pravidlo, že do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci nové (zvýšené) sazby lze uplatňovat jen poslední platnou sazbu odměny, navýšenou každoročně nejvýše o míru inflace
 • účastníkem řízení o vydání předchozího souhlasu bude jen žádající KS
 • ostatní osoby (asociace apod.) uvedené v odst. 1 budou dotčenými osobami ve smyslu § 2 odst. 3 správního řádu; ministerstvo si od nich vyžádá podklady pro rozhodnutí

Podklady k legislativnímu procesu naleznete zde:  https://apps.odok.cz/veklep

Případné připomínky, či dotazy  k navrhovaným změnám Autorského zákona můžete do 31.12. 2020 směřovat na mail: predseda@suap.cz

 

AKTUALITA  20. 10. 2020

Důležitá informace pro členy SUAP pro odbavení smluv na OSA.

Od 19.10.2020 do 6.11.2020 nebude odbavovat smlouvy se členy SUAP na OSA paní Rejlková z důvodu její nepřítomnosti na pracovišti a omezení fungování administrativy OSA . V tomto období se můžete obracet na zákaznickou linku tel. 220 315 000, e-mail: vp@osa.cz – všeobecné dotazy. V naléhavých záležitostech můžete kontaktovat její vedoucí Zuzanu Zimmerhaklovou Kožnarovou – e-mail: zuzana.koznarova@osa.cz.
 
Je velmi důležit v tomto období, aby všichni členové SUAP posílali  podepsané smlouvy přímo na podatelnu tj. mail:  recepce@osa.cz. 
Vaše podepsané smlouvy zaslané na mail paní Rejlkové, tak nemusí být řádně vyřízeny. 

AKTUALITA  6. 10. 2020

Z jednání konference SUAP ve Žďáru nad Sázavou

Proběhla úspěšně!  Našeho setkání se zúčastnilo na čtyřicet zástupců kulturních domů a kin. Mimo dva bloky přednášek se uskutečnila také panelová diskuze se zástupci kolektivních správců INTERGRAM a OSA. Na straně uživatelů diskutovali člen výboru SUAP pan Karel Prokeš  a předseda Asociace provozovatelů kin pan Martin Pošta. Podnětná diskuze směřovala zejména k potřebě řešit neutěšenou výši honorářů výkonných umělců při koncertech. Platby autorských poplatků společně s nákladovostí produkce koncertů pak znamenají pro organizátora koncertu již jen ekonomickou ztrátu. Zástupci kolektivních správců konstatovali, že mnoho autorů, jež zastupují, nejsou zároveň výkonnými umělci, tudíž autorské honoráře směřují do jiného segmentu tvůrců. Debata o postupu v této věci bude mezi uživateli navzájem a  následně s kolektivními správci dále pokračovat.

Předseda APK pan Martin Pošta konstatoval, že užití tzv. „přestávkové hudby“ v kinech je s INTERGRAMEM vyřešena. Kinaři budou moci ke hlášení o využití reprodukované hudby před a po představení v kině použít systém Disfilm.

Konference se zúčastnili také zástupci několika ne-členů našeho spolku, jež v závěru konference projevili zájem do spolku vstoupit.

Současně s konferencí se uskutečnila také valná hromada spolku Sdružení uživatelů autorských práv. Na programu jednání byla volba výkonného výboru spolku. Na návrh členů spolku byli do výkonného výboru zvoleni Milan Kostelník, Karel Prokeš a Antonín Mach. Následně výkonný výbor zvolil jako předsedu spolku na další období Milana Kostelníka.

AKTUALITA  17. 9. 2020

Chceme Vás ujistit, že i přes zhoršenou situaci týkající se protipandemických opatření konferenci ve Žďáru nad Sázavou dne 30. září uskutečníme. Akce se uskuteční za splnění všech hygienických i organizačních opatření spojených s bezpečností účastníků. Organizace konference byla o to náročnější, ale i proto věřím, že proběhne bez ohrožení. Rovněž všichni přednášející již potvrdili svou účast.
Těšíme se na setkání s vámi všemi.

AKTUALITA  9. 9. 2020

Prodlužujeme termín pro uzávěrku přihlášek na konferenci Sdružení uživatelů autorských práv ve Žďáru nad Sázavou

do 15. 9. 2020.

AKTUALITA  7. 8. 2020

Odborná konference Sdružení uživatelů autorských práv s názvem Vyjednávání objektivních, přiměřených a nediskriminačních autorských odměn – praxe a možnosti se uskuteční dne 30. září 2020 v kině Vysočina ve Žďáru nad Sázavou za spolupráce s Kulturou Žďár p. o. Na konferenci jsou zváni nejen členové spolku SUAP, ale také široká veřejnost se zájmem o autorská práva. Kompletní program konference zvěřejníme do 30. 7. 2020.  Členové SUAP  budou obesláni pozvánkami. Konference se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR  a pod jeho záštitou.

Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Online přihláška na konferenci

Příjezdové informace pro účastníky konference

Konference ve Žďáru, záštita MKCR

 

AKTUALITA  12. 5. 2020

Informujeme naše členy, že licenční smlouvy ke hlášení v systému SUAP IS,  které byly do systému nahrány po 1. 4. 2020 budou OSA průběžně odbaveny od 25. 5. 2020. Po tomto datu se lze též  písemně , či telefonicky obracet s dotazy na  vyčleněného pracovníka OSA, paní Rybníčkovou, která bude v běžném pracovním režimu. Dotazy týkající se práce v systému SUAP IS, či problémů se systém směřujte zásadně na kontaktní osoby ve spolku SUAP.

AKTUALITA  1. 4. 2020

Mimořádné opatření OSA a 

S ohledem na aktuální situaci epidemie Koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá vládou České republiky přijala i OSA mimořádná opatření. Kontaktní pracovník na OSA pro SUAP paní Rybníčková je od 1.4.2020 na dobu neurčitou mimo kancelář a není v pracovním režimu. 

V činnosti zůstává Zákaznická linka na tel. 220 315 000, e-mail: vp@osa.cz – všeobecné dotazy. V naléhavých záležitostech můžete kontaktovat  paní Zuzanu Zimmerhaklovou Kožnarovou – e-mail: zuzana.koznarova@osa.cz.

Z výše uvedeného důvodu, budou smlouvy k hlášením ze systému SUAPIS odesílány se zpožděním, nebude v našich možnostech dodržet 30 denní lhůtu. 

Je velmi důležité, aby, v tomto omezeném období, posílali všichni členové podepsané smlouvy přímo na podatelnu: recepce@osa.cz.  Podepsaná smlouva zaslaná na mail petra.rybnickova@osa.cz , nebude OSA zúřadována. 

 

AKTUALITA  23. 3. 2020

S Hlášeními OSA nemusíte v systému SUAP IS čekat, lze  také upravovat datum akce v režimu Počátečního oznámení

Uživatelé systému SUAP IS  nemusí čekat s Hlášeními na konec I. čtvrtletí a mohou je začít podávat.

Jak na to?

Hlášení s Akcemi za období od 1. 1. 2020. do cca 12. 3. 2020 (tj. do vyhlášení celostatního nouzového stavu. Někde jste mohli na pokyn zřizovatele již uzavřít kulturní zařízení již dříve, tak pak do data uzavření Vašeho kulturního zařízení).                  V systému SUAP IS  vytvořte Hlášení standardním způsobem, co nejdříve z Akcí které jste uskutečnili v období 1. 1. 2020.        do cca 12. 3. 2020 a máte je dokončené v režimu Následného doplnění. OSA Vám vystaví licenční smlouvy do 30 dnů od podání Hlášení. Začátek období hlášení: 1. 1. 2020, konec období hlášení: každý jinak dle vlastní situace, např. 12. 3. 2020.

Dbejte však na to, aby Akce navedené v režimu Počátečního oznámení v systému SUAP IS s termínem realizace po uzavření Vašeho kulturního zařízení byly buď ze systému SUAP IS odstraněny nebo navedeny s novým přeloženým pozdějším datem. Informace o tom jak provádět tyto změny byly uživatelům systému SUAP IS zaslány mailem.

Nové připravované Akce v režimu Počátečního oznámení na další období  po skončení uzavírky Vašeho kulturního domu začnete do systému SUAP IS navádět co nejdříve po skončení uzavírky kulturních domů, nejpozději však do 10ti dnů po skončení uzavírky Vašeho kulturního zařízení.

Přejeme Vám mnoho zdravých dní a těšíme se s vámi na setkání v lepších časech.

 

AKTUALITA  6. 10. 2019

Konference SUAP v Olomouci 3. 10. 2019

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnila pravidelná konference Sdružení uživatelů autorských práv. Krásný konferenční sál Mozartea v Arcidiecézním muzeu v Olomouci přivítal více jak padesát zástupců členských organizací SUAP a hostů. Konference se zde uskutečnila za laskavé spolupráce Muzea umění v Olomouci, člena SUAP. Zástupce muzea, pan Alexandr Jeništa, představil aktivity muzea a také zdůraznil důvody jejich členství v SUAP. 

Jednání se věnovalo zejména způsobu vyjednávání autorských odměn na rok 2020 a možnostem spolku reagovat na návrhy sazeb předložených ochrannými organizacemi. Příspěvky k tomuto tématu přednesl předseda spolku Milan Kostelník. Mnohé se již v této oblasti za dva roky od změny autorského zákona učinilo. Mnohé se však bude muset ještě udělat. Předseda zdůraznil potřebu posílit spolek o další členy, aby hlas při vyjednáváních měl silnou váhu, což sebou ponese větší administrativní a organizační zátěž při práci ve vedení spolku.

Pan Roman Strejček při konferenci SUAP v Olomouci

Hosty konference byli zástupci největší ochranné organizace, předseda představenstva OSA, pan Roman Strejček a předseda dozorčí rady OSA, pan Luboš Andršt. V jejich příspěvcích mohli zástupci kulturních organizací vyslechnout popis fungování OSA. Pan předseda také připomněl 100. výročí založení této autorské organizace v letošním roce. Důležitost  autorských odměn pro  autory textaře a hudebníky zdůraznil pan Luboš Andršt. Zástupci OSA poukázali ve svých referátech na zdůraznění adresnosti při vyplácení odměn autorům. Diskuze se pak točila zejména o způsobu předkládání tzv. playlistů. Zástupci kulturních organizací poukázali na nutnost změny v předkládání playlistů ze strany výkonných umělců, agentur a samotných autorů, neboť neúplné nebo nepředložené playlisty tuto adresnost nezaručují. 

Předseda spolku na závěr konference konstatoval, že zájmem spolku je, aby sazby autorských odměn opravdu vycházely z objektivních, nediskriminačních a přiměřených sazeb. K tomuto tématu připraví spolek odbornou konferenci, která by se měla uskutečnit v měsíci červnu 2020 v Domě kultury Teplice za účasti pozvaných kolektivních správců a odborníků na tuto oblast.

Ing. Milan Kostelník

Předseda SUAP z.s.

 
Pan Luboš Andršt na konferenci SUAP v Olomouci
Předseda spolku Milan Kostelník na konferenci v Olomouci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 8. 9. 2019

Vážení členové,

dovoluji si vás pozvat na

21. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 3. října 2019 v budově Arcidiecézního muzea v Olomouci, sále Mozarteum, Václavské náměstí od 10:00 hodin

Program

 1. Úvod, předání Zprávy o činnosti za rok 2018 členům spolku, představení spolupořadatele konference – Muzeum umění Olomouc p. o.
 2. Co nového mohou přinést Sazebníky autorských odměn na rok 2020 – informace předsedy SUAP Ing. Milana Kostelníka
 3. Zkušenosti z projednávání Sazebníků autorských odměn v roce 2019 a uplatňování § 98 f) Autorského zákona v praxi z pohledu MKČR – přednáška Mgr. Martiny Svobodové z Ministerstva kultury
 4. OSA je tu pro umělce i pro pořadatele – přednáška předsedy dozorčí rady OSA pana Luboše Andršta
 5. Diskuze nad otázkami a tématy z oblasti autorských práv
 6. Závěr.

Praktické ukázky práce v SUAP IS – workshop pro zájemce.

Předpokládaný závěr konference je do 13:30 hodin.

Přihlašování

Prosíme o informaci, zda se konference zúčastníte. Bude vhodné, aby se konference také zúčastnili pracovníci, kteří ve vaší organizaci komunikaci s OSA nebo kolektivními správci přímo zajišťují a zejména ti, kteří vyplňují systém SUAP IS.

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky (Milan Kostelník, 603 227 233) do 30. září 2019.  

CENA

 • Členové SUAP bezplatně
 • Veřejnost 200 Kč/osoba
 • Zájemci o členství v SUAP bezplatně (přihlášky do spolku lze podat před konferencí)

Ing. Milan Kostelník
předseda SUAP

 

AKTUALITA 8. 7. 2019

Vážení členové,

chci vás informovat, že další konference Sdružení uživatelů autorských práv bude svolána na čtvrtek 3. října 2019 do Muzea umění v Olomouci. Bližší informace o programu konference obdržíte v měsíci září mailem a zároveň budou k dispozici na webu www.suap.cz . Předpokládáme, že si vyslechneme přednášku na aktuální téma z oblasti autorských práv, zveme také zástupce vedení OSA a budeme hovořit o dalším možném vývoji software SUAP IS.

 

Ing. Milan Kostelník

Předseda SUAP z.s.

 

 

AKTUALITA 18. 6. 2019

Vážení členové,

s potěšením vám sděluji, že došlo k dohodě mezi naším Sdružením uživatelů autorských práv s kolektivními správci INTERGRAM a OSA na licencování veškeré reprodukované hudby ve vašich kulturních zařízeních.  Jediné, co zatím dohodnuto není, je tzv. přestávková hudba v kinech – řešení v současnosti hledáme.

Požadavky na poskytnutí licencí vámi užívané reprodukované hudby budete nadále hlásit prostřednictvím systému SUAP IS.

Oba kolektivní správci poskytnou členu SUAP slevu na licenčních poplatcích podle ujednání platné smlouvy. Licencování podle těchto pravidel už probíhá. V případě vzniklého problému s licencováním, které by neodpovídalo těmto ujednáním, se prosím průběžně obracejte na předsedu spolku Milana Kostelníka.

 

AKTUALITA 3. 5. 2019

Informujeme všechny uživatele systému SUAP IS, že od 15. 5. 2019 bude k dispozici nová verze systému SUAP IS, který používáme pro komunikaci s OSA.  Tato verze umožňuje provádět tzv. „předhlášení“ pořádaných akcí již v užívaném software. Uživatelé obdrží do 10. 5. 2019 nový manuál a instruktážní video. V případě potřeby se prosím dotazujte na telefonním čísle 603 227 233 nebo na mailu predseda@suap.cz.

 

AKTUALITA 30. 4. 2019

Seminář Aktuální témata Autorského práva na Ministerstvu kultury

Dne 26. dubna 2019 jsem se zúčastnil semináře pořádaného Samostatným oddělením autorského práva Ministerstva kultury ČR ke světovému Dni duševního vlastnictví.

Téměř stovka návštěvníků semináře, kteří se profesně či ze zájmu věnují autorským právům, se sešla v Nosticově paláci k poslechu přednášek několika řečníků, vesměs pracovníků ministerstva kultury. Pro letošní rok zvolila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) toto ústřední téma: Duševní vlastnictví a sport. V rámci přednášky Mgr. Nely Černákové jsme byli informováni o mnoha zajímavých formách projevu duševního vlastnictví a vzniku práv v oblasti sportu, které mohou chráněny jako duševní vlastnictví (design dresů, pohárů, fotografie ve sportu, loga, sportovní slogany, vysílací práva, filmy a videohry motivované sportovci nebo sportovními událostmi, strategie trenérů, sportovní náčiní, oblečení apod.). Na tuto netradiční prezentaci práv v oblasti sportu navázala JUDr. Adéla Faladová svými informacemi o aktuálních a budoucích tématech, které řeší Světová organizace duševního vlastnictví. V současnosti se jedná zejména o tzv. Pekingskou smlouvu z roku 2012, která nebyla ještě členskými zeměmi WIPO ratifikována a týká se ochrany práv výkonných umělců v audiovizi. Významným posunem byla ratifikace tzv. Marakéšské smlouvy, jež se týká přístupu k vydaným dílům pro nevidomé a zrakově postižené osoby. Význam této smlouvy pro nevidomé zdůraznil ve svém zajímavém příspěvku viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR pan Rudolf Volejník.

V současnosti je v Parlamentu ČR předložena implementace této smlouvy do našeho Autorského zákona v předloženém Sněmovním tisku 175, jenž se dotýká práv nevidomých a slabozrakých. Návrh na změnu zákona je doplněn pozměňovacími poslaneckými návrhy ve Sněmovních tiscích č. 400 a 402, které navrhují osvobození zpřístupňování díla ve veřejně přístupných provozovnách, u nichž sdělování díla nemá hospodářský význam.

Milan Kostelník

předseda Sdružení uživatelů autorských práv z. s.

 

 

26. duben 2019
Seminář aktuální témata autroského práv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 2. 4. 2019

Vážení členové SUAP,

dovoluji si vás upozornit, že v současné době jednáme s kolektivním správcem INTERGRAM o uzavření kolektivní smlouvy mezi ním a naším spolkem. Dostali jsme informaci, že na základě zahájení tohoto jednání nebude členům SUAP ze strany OSA do doby ukončení jednání vystavována licenční smlouvy na reprodukovanou hudbu. Žádáme vás o strpení. Předpokládáme, že jednání do konce dubna uzavřeme. Po ukončení jednání OSA vystaví všechny licenční smlouvy, které v tuto chvíli pozdržuje.

 

AKTUALITA 15. 1. 2019

V Parlamentu České republiky je projednávána novela Autorského zákona. Měla se týkat zejména promítnutí ustanovení pravidel EU dohodnutých v tzv. Marakešské deklaraci. Politiky diskutovaná deklarace se mimo jiné dotýká také autorských práv, zejména určitých úlev u zdravotnických zařízení, vydávání knih a záznamů pro slepce. Byla by to záslužná změna.  Senát Palamentu ČR však novelu vrátil zpět k projednání do poslanecké sněmovny se svými pozměňovacími návrhy.

Návrhy si můžete přečíst zde:  t017505-usnes.Senátu, pozm. návrhy

AKTUALITA 21. 11. 2018

Dne 12. Listopadu 2018 se uskutečnila v Kulturním domě Máj v Pelhřimově 20. Konference Sdružení uživatelů autorských práv.

Na konferenci se sešli zástupci 14 kulturních zařízení, členů spolku, aby se seznámili s novinkami v autorských právech, vyslechli si přednášku paní JUDR. Adély Faladové z Ministerstva kultury ČR. Vyslechli si odpovědi na své dotazy od paní doktorky a předsedy spolku Ing. Milana Kostelníka. Zároveň velice dobře přijali předtočené video rozhovoru s vedoucím odboru veřejného provozování na OSA, panem Václavem Balousem s řešením praktických dotazů z oblasti veřejných produkcí v kulturních domech a kinech. Video s rozhovorem  je k dispozici na internetu s odkazem na vyžádání  jen pro členy  spolku. Téměř třicítka pracovníků kulturních zařízení odcházelo z konference našeho spolku spokojeno s novými informacemi z oblasti autorských práv.

 

Aktualita 20. října 2018

Oznamujeme Vám, že jsme připomínkovali Sazebníky kolektivních správců OSA, Intergram, OOA – S a OAZA. Na jednání o našich připomínkách jsme byli vyzváni dvěma z nich,  OSA a Intergram. O výsledcích budete informováni na konferenci v Pelhřimově 12. listopadu. Pozvánku naleznete na úvodní stránce webu.

Vážení členové,

rádi bychom také požádali o součinnost při provádění osvěty o činnosti našeho spolku mezi kolegy z branže v okolí místa, kde působíte. Můžete k tomu využít odkaz na naše webové stránky, pozvání na naše konference nebo jen rozesláním informačního letáku. 

Ke stažení

Aktualita 5. září 2018

V předstihu oznamujeme, že druhá všem zájemcům otevřená konference Sdružení uživatelů autorských práv se uskuteční 12. listopadu v Pelhřimově. Všichni členové obdrží řádnou pozvánku. 

 

Aktualita 4. září 2018

Upozorňujeme na změny, které nastaly při užívání autorských práv v praxi. Změny nastaly v souvislosti s dohodou kolektivních správců na jednom společném zástupci,  který bude vybírat autorské poplatky za všechny kolektivní správce. Projevila se při platbách poplatků za užití reprodukované hudby již za rok 2018.

Někteří z vás při hlášení akcí s reprodukovanou hudbou obdrželi návrhy licenčních smluv s platbami jak pro OSA, tak pro INTERGRAM. Sazba autorského poplatku v této licenční smlouvě byla jak pro OSA, tak INTERGRAM stanovena ve stejné výši. Důvodem této výše je, že do celkové ceny za užití hudebního díla z reprodukčního zařízení se promítla výše poplatků ze všech sazebníků jednotlivých kolektivních správců, kteří spravují autorská práva v reprodukovaném hudebním dílu. 

Kolektivní správci nám ke konci zákonné lhůty (31. 8.) předložili návrhy svých sazebníků na rok 2019. Návrhy sazebníků byste měli nalézt na stránkách jednotlivých kolektivních správců (OSA, INTERGRAM, OOA-S, OAZA). V případě zájmu sazebníky, které máme k dispozici, konkrétnímu zájemci zašleme mailem. 

Pokud obdržíte licenční smlouvu, která bude z vašeho pohledu obsahovat nepřiměřenou výši autorské odměny, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Aktualita 11. červen 2018

Dne 24.  května 2018 se uskutečnila 19. konference  Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. Zástupci devatenácti členů spolku (zejména z moravské části členské základny) se sešli v příjemném prostředí M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Konference diskutovala novinky v autorském právu, které přinášejí změny Autorského zákona v českém právním řádu. Členové byli také informováni o aktivitách Evropské komise v oblasti autorských práv a stanoviscích SUAP k nim. Jednání se neslo v pracovním duchu. Byla zodpovězena řada praktických otázek, se kterými se členové v praxi užití autorských práv ve svých organizacích setkávají. Samostatná část praktických dotazů také směřovala k využití software SUAPis, který členové využívají k hlášením. V závěru konference se mohli účastníci konference seznámit s prostorami zámku Žerotínů, které Kulturní zařízení ve Valašském Meziříčí, p.o. ke své činnosti využívá.

 

 

 

 

Aktualita 2. květen 2018

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní  na 

19. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 24. května 2018 v M-klubu v budově Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

od 10:00 hodin

 Program:

 1. Úvod
 2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2017
 3. Novinky v autorském právu (ČR, EU)
 4. Diskuze a řešení dotazů k aktuálním problémům v autorských právech a SUAPis
 5. Praktické využití volných a zákonných licencí při užití díla (přednáška M. Kostelník)
 6. Závěr

Předpokládaný závěr konference je do 12:30 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního zařízení v zámku Žerotínů (cca 40 minut).

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – Milan Kostelník, 603 227 233, do 21. května 2018.  

 UPOZORNĚNÍ:

DALŠÍ KONFERENCE  SUAP SE BUDE KONAT  V NĚKTERÉM  KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ V  ČECHÁCH. PŘEDPOKLÁDÁME OBDOBNÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI NOVINKAMI. TERMÍN V ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2018.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOPORUČENÍ KOMISE EU ZE DNE 1. 3. 2018 O OPATŘENÍCH PRO EFEKTIVNÍ BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU ON LINE OBSAHU

Informujeme, že zástupci spolku Sdružení uživatelů autorských práv zaujali neutrální stanovisklo k Doporučení komise ze dne 1. 3. 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu on line a také k iniciativě Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content onlines s možnými návrhy opatčení, které EU chystá na 4Q 2018. Důvodem je, že spolek nesdružuje osoby, které poskytují on line obsah, na které je zejména Doporučení a Iniciativa směřována.

Obecně chápeme potřebu posílení boje proti nezákonnému a škodlivému obsahu zejména v období šíření terorismu a rasově motivovaných útoků v Evropě. Určitou výhradu máme v kapitole II, bodě 7 Doporučení komise C1177, kde je předpokládáno i anonymní oznámení ohlašovatele poskytovateli on line obsahu o šíření nezákonného obsahu. Zde bychom upřednostnili specifikaci, kdy takové anonymního oznámení bude mít možnost ohlašovatel použít. Např. specifikovat teroristický, rasový obsah, podezření na organizovaný zločin nebo škodlivý sexuální obsah. V ostatních případech by oznamovatel neměl mít možnost zůstat anonymní.

Domníváme se také, že bude vhodné, aby právní rámec obsahoval harmonizovaná pravidla pro tato oznámení o takovém nezákonném, nebo škodlivém obsahu.

 1. 4. 2018

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Ministerstvo kultury předalo do připomínkového řízení novelu AZ, která implementuje předpisy Evropské unie a tím naplňuje podmínky pro následnou ratifikaci tzv. Marakéšské smlouvy. Ůprava se týka zlepšení dostupnosti určitých druhů chráněných děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení. Náš spolek nemá k novele připomínek.

16. 2. 2018

 

UPGRADE SYSTÉMU SUAPis

Vážení přátelé, 

chceme vás informovat o provedení úprav v software SUAPis, který používáte ke hlášení svých akcí na OSA. Základní změnou je v navádění Akcí rozšíření políček živá nebo reprodukovaná hudba o políčko TYP PRODUKCE. U každého z vybraného typu použité hudby je vždy nutné zvolit typ produkce, jinak akci nebude možno nahrát. Další změnou je výstup reportu hlášení kteří si někteří možná tisknete. Výstupní report hlášení není v pdf, ale v excelu. Všechny změny, které jsme uskutečnili byly na základě požadavku OSA. 

V tuto chvíli je software plně funkční. Vyzkoušejte si navedení akcí a případně nás informujte, zda vše funguje.

Ing. Milan Kostelník, předseda SUAP

30. 1. 2018