GDPR

Obecná informace o ochraně osobních údajů ve spolku

SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV, z. s.

Spolek SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV, z. s  je dobrovolnou , samosprávnou,  nepolitickou , neziskovou organizací. Smyslem a účelem založení spolku je především sdružovat právnické a fyzické osoby, které při své činnosti užívají autorská práva zpravidla při profesionálních kulturních činnostech. Účelem spolku je podpora rozvoje a zjednodušení užití autorských práv, pro členy spolku i odbornou veřejnost, postavených na principech rovnoprávnosti mezi uživateli a majiteli, resp. hromadnými správci autorských práv.

Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů jinak též GDPR)

Spolek je správcem některých nezbytných osobních údajů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště a telefonní kontakt u fyzické osoby člena spolku), které se zpracovávají zejména za účelem:

  • Evidence členů
  • Zajišťování smluvních vztahů
  • Přímého marketingu

Kontaktní adresa správce:

Sdružení uživatelů autorský práv z. s. (zkráceně SUAP )

Palackého 138, 755 01 Vsetín, IČO: 265 90 174, e-mail: info@suap.cz

Kontaktní osobou pro řešení požadavků v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů je předseda spolku tel: +420 603 227 233, e-mail: predseda@suap.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

V některých případech mohou být osobní fyzických osob a fyzických osob jako zástupců právnických osob údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle osoby se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje členů spolku, pokud jsou zpracovávány, uchováme pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem spolku.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u předsedy spolku.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavku a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.