Stanovy

Sdružení uživatelů autorských práv z. s. je v současné době spolkem právnických a fyzických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, nyní podléhající úpravě zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Smyslem a účelem založení spolku je především sdružovat právnické a fyzické osoby, které při své činnosti užívají autorská práva zpravidla při profesionálních kulturních činnostech. Spolek informuje členy o legislativních změnách v oblasti autorských práv a tyto změny připomínkuje prostřednictvím legislativního procesu. Spolek chce působit jako osvětové sdružení pro širokou veřejnost, které chce zajistit rovnoprávné postavení uživatelů a majitelů autorských práv při jejich využívání.

Účelem spolku tedy je: Podpora rozvoje a zjednodušení užití autorských práv, pro členy spolku i odbornou veřejnost, postavených na principech rovnoprávnosti mezi uživateli a majiteli, resp. hromadnými správci autorských práv.

I.
Název a sídlo spolku
Název spolku: Sdružení uživatelů autorský práv z. s. (zkráceně SUAP )
Sídlo spolku:
Palackého 138, 755 01 Vsetín
IČO: 26590174
Dále ve stanovách je uváděnou pouze „spolek“

II.
Hlavní činnosti a naplnění účelu spolku

Hlavní činností spolku, kterou naplňuje svůj účel, je vytvoření sjednocené skupiny uživatelů autorských práv v kultuře, která bude protivahou hromadným správcům autorských práv a bude zastávat zájmy a potřeby uživatelů.

Svou činnost a naplnění účelu uskutečňuje spolek zejména tím, že

a) Zastupuje členy spolku v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno,
b) Podporuje právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv,
c) Vytváří prostor pro vyměňování si praktických zkušeností v oblasti užití autorských práv a produkce kulturních programů mezi svými členy,
d) Sepisuje kolektivní a hromadné smlouvy v oblasti užití autorských práv za spolek s kolektivními správci autorských práv,
e) Organizuje ve spolupráci s hromadnými správci autorských práv výběr autorských honorářů za své členy,
f) Organizuje odborné konference, semináře a přednášky spojené s činnostmi spolku minimálně jednou ročně,
g) Prosazuje zájmy členů spolku v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR a EU.

III.
Orgány spolku

1. Spolek je právnickou osobou, jejímiž orgány jsou:

a) Valná hromada spolku
b) Výkonný výbor spolku
c) Předseda spolku

2. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a je složena z registrovaných členů spolku starších 18-ti let, případně zástupců členů spolku straších 18-ti let, kteří jsou k zastupování členů oprávnění (např. statutární orgány právnických osob, které jsou členy spolku). Valná hromada spolku se schází dle potřeby, nebo při svolání valné hromady výkonným výborem spolku, nejméně však jednou za pět let. Oznámení
o konání valné hromady je vyvěšeno na webových stránkách spolku „http: // www.suap.cz / a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání valné hromady, nejpozději 15 dní před datem konání valné hromady. Pozvánky na jednání valné hromady spolku budou taktéž nejpozději 15 dní před konáním valné hromady zaslány členům spolku, a to v elektronické podobě. Lhůta pro svolání valné hromady nemusí být zachována za předpokladu, že s tímto postupem valná hromada na svém zasedání vysloví souhlas. Valná hromada je usnášeníschopná,
je-li jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku registrovaných ke dni svolání valné hromady spolku. Není-li valná hromada v době zahájení jednání schopna se usnášet z důvodu, že není přítomna alespoň nadpoloviční většina, může jednání valné hromady proběhnout za předpokladu, že se pro její konání usnese alespoň 2/3 přítomných členů spolku registrovaných ke dni svolání valné hromady.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku, o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženém v těchto stanovách výkonný výbor. Valná hromada zejména, volí či odvolává členy výkonného výboru z řad členů spolku, schvaluje změny stanov spolku a rozhoduje o převodu a přechodu nemovitého majetku spolku a o přeměně nebo zániku spolku.

3. Výkonný výbor je tříčlenný. Funkční období členů výkonného výboru spolku je pětileté. Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními valné hromady spolku, kdy se k tomuto účelu schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. Do působnosti výkonného výboru spolku patří:

a) návrh změny názvu a symboliky spolku;
b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti spolku;
c) návrhy změny stanov spolku;
d) volba, či odvolání předsedy spolku;
e) svolání valné hromady spolku;
f) schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku;
g) rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku a rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě
a výstavbě kulturních zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku
s výjimkou rozhodnutí o jeho zcizení;
h) rozhodování o založení právnické osoby, ve které by spolek byl společníkem nebo členem, rozhodování o zrušení a zániku takovéto právnické osoby;
i) schválení a projednání zprávy o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu, uzávěrky hospodaření;
j) rozhodování o vzniku, či zániku členství ve spolku a zajišťování řádné vedení evidence členské základny;
k) rozhodnutí o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru;
l) návrh rozhodnutí o zrušení – zániku spolku, vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku, které musí být v souladu s čl. VII. stanov.

Volbu nových členů výkonného výboru provede valná hromada spolku
z návrhu členů spolku. Opakovaná volba je možná.

Pokud počet členů výkonného výboru spolku neklesne pod polovinu, např. z důvodů odstoupení členů výkonného výboru z této funkce, může výkonný výbor kooptovat nové členy výkonného výboru z řad členů spolku, a to do doby nejbližšího zasedání valné hromady (funkční období kooptovaných členů je pouze do nejbližšího zasedání valné hromady). Pokud počet členů výkonného výboru klesne o více než polovinu jejich celkového počtu, je povinen výkonný výbor svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru.

4. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek, samostatně vůči všem třetím osobám. Předseda spolku je volen výkonným výborem spolku z řad členů výkonného výboru a na dobu působnosti výkonného výboru, tedy nejdéle na dobu pěti let. K rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů výkonného výboru spolku k hlasu člena výkonného výboru, který má být předsedou spolku se při volbě či odvolání předsedy nepřihlíží. Předseda spolku odpovídá za praktickou realizaci činností zajišťovaných spolkem v intencích rozhodnutí výkonného výboru spolku a valné hromady. Předseda spolku zejména organizuje přípravu jednání pro výkonný výbor. Uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky spolku. Je oprávněn k udělování plných mocí jiným osobám k zastupování spolku navenek.

IV.
Členství

Členství ve spolku vzniká:

a) členem spolku se může stát právnická i fyzická osoba starší 18 let, která aktivně působí v oblastech činností shodných s hlavními činnostmi a účelem spolku, popř. s nimi sympatizuje, souhlasí
se zněním stanov a ostatních vnitřních předpisů vydaných spolkem
a zavazuje se je v případě vzniku svého členství dodržovat. Právnické osoby, které jsou členy spolku zastupuje při jednáních spolku statutární zástupce nebo osoba pověřena na základě plné moci.

b) členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené spolku, zaplacením prvního členského příspěvku a schválením členství výkonným výborem spolku. Předseda na tomto základě provede registraci člena spolku. Na vznik členství neexistuje právní nárok.

Členství ve spolku zaniká:

a) písemnou výpovědí člena spolku, a to dnem, kdy je tato výpověď doručena spolku,
b) nezaplacením členských příspěvků, a to prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém členský příspěvek nebyl uhrazen,
c) vyloučením člena spolku za činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami spolku a smyslem činnosti a účelem spolku,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, nebo zánikem spolku dle čl. VII. stanov.

V.
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

a) účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku,
b) podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají,
c) být seznámen s hospodařením s majetkem spolku,
d) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet v rámci činnosti spolku dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď,
e) volit a být volen do všech orgánů spolku,
f) užívat majetek spolku dle řádu schváleného výkonným výborem.

Povinnosti člena:

a) řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související
s činností spolku, k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti výkonným výborem,
b) šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku,
c) účastnit se schůzí svolaných výkonným výborem spolku, na které výkonný výbor členy výslovně pozve,
d) účastnit se schůzí a konferencí svolaných výkonným výborem, účastnit se konání valné hromady v případě, že je člen na tyto zasedání výslovně pozván,
e) chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a řády, svým jednáním přispívat k organizační celistvosti spolku.

VI.
Zásady hospodaření

Spolek nabývá finanční prostředky:

a) z činností vyplývajících z hlavních činností a účelů spolku (tj. zejména z kulturní činnosti ),
b) vybíráním ročních členských příspěvků a jiných příspěvků a poplatků spojených s činností spolku,
c) získávání prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např.
z darů, dotací, grantů, atd.),
d) z vedlejší činnosti související s naplňováním hlavní činnosti a účelu spolku, z výnosu s nakládání s majetkem spolku, z příjmů z reklam
a z příjmů z nájemného.

2. Majetek spolku ve formě finančních prostředků je uložen
na samostatném účtu spolku u banky. Spolek používá své prostředky výhradně k realizaci činnosti a účelu spolku a úhradu nákladů spojených se správou a činností spolku. Otázka hospodaření bude dále konkrétně a podrobně upravena vnitřním vnitřní směrnicí spolku, vydanou a odsouhlasenou výkonným výborem spolku.

3. O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Výkonný výbor spolku dále rozhoduje o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí
o optimálním využití, provozu, údržbě, opravách a výstavbě kulturních
a jiných zařízení sloužící k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku spolku. O převodu a přechodu nemovitého majetku spolku je vždy potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.

4. O výši a způsobu úhrady členských příspěvků rozhoduje výkonný výbor spolku, a to s ohledem na sociální a finanční podmínky svých členů. Řád placení členských příspěvků bude výkonným výborem sestaven vždy na rok, a to nejpozději do konce roku, který předchází roku, na který má být řád placení členských příspěvku vydán.

5. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

VII.
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením nebo splynutím s jiným spolkem, anebo rozdělením na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek rovněž zaniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku.
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace. Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží spolku ke schválení. V případě, že bude po zániku spolku existovat nástupnický spolek, bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému subjektu, případně subjektům v případě, že jich bude více, a to ve stejném rozsahu, nerozhodne-li valná hromada jinak. V případě, že spolek zanikne bez nástupnického subjektu, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Toto znění stanov bylo schváleno schůzí členského shromáždění spolku konané dne 13. Října 2015 ve Vizovicích, a to způsobem upraveným pro změnu stanov ve stanovách původních. Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením, tj. dne 13. Října 2015.

Hlavním prostředkem sloužícím pro komunikaci a informovanosti členů spolku, orgánů spolku a veřejnosti o všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s chodem spolku a budoucím vývojem spolku jsou webové stránky spolku, jejichž adresa je „http: // www.suap.cz /.

Spolek vznikl jako právnická osoba dnem registrace stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (první registrace provedena dne 15.4.2002 pod č.j. VS/I -1/49942/02-R).

Od 1. 1. 2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddílem L, vložka 5515.

Schváleno valnou hromadou spolku dne 13. října ve Vizovicích