Sněmovna

  • V Poslanecké sněmovně bude projednáván vládní návrh Autorského zákona sněmovní tisk č. 724. Hlavní náplní této novely je upřesnit postavení kolektivních správců a způsob vyjednávání sazebníků autorských odměn. Novelu lze hodnotit ve svém celku ve vztahu k uživatelům autorských práv kladně. 

SUAP bude v rámci poslaneckých návrhů prosazovat úpravu v tomto znění:

§ 97h
Společný zástupce kolektivních správců
(1) V případě uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují alespoň 2 kolektivní správci, je uživatel oprávněn kteréhokoli z nich písemně požádat, aby příslušní kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce; kolektivní správce, jemuž byla žádost o pověření společného zástupce doručena, o této žádosti neprodleně vyrozumí ostatní příslušné kolektivní správce. Pro pověření společného zástupce kolektivních správců podle tohoto ustanovení platí, že se tím sleduje účelnější výkon kolektivní správy.
(2) Příslušní kolektivní správci jsou povinni pověřit společného zástupce podle odstavce 1 ve lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti příslušnému kolektivnímu správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon kolektivní správy práva na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání a práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu a provozování díla ze záznamu a jeho přenosu a vysíláním rozhlasem nebo televizí.
(3) Informaci o pověření společného zástupce příslušní kolektivní správci sdělí bez zbytečného odkladu ministerstvu a uveřejní ji na svých internetových stránkách.
(4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro uzavírání kolektivních smluv podle § 98a odst. 3 a v případě, dohodnou-li se na tom zúčastnění kolektivní správci, také pro vymáhání nároku na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení, nebyl-li takový nárok již žalobou uplatněn u soudu.

Tímto návrhem zajistíme, aby se kolektivní správci dohodli na jedom zástupci v případě užití zvukových záznamů formou reprodukované hudby resp. rozhlasového vysílání v provozovnách. Nebudou chodit až 3 zástupci kolektivních správců, ale jen jeden, který bude vybírat všechny autorské odměny za užití užitých děl.